แนวทางการจัดทำรายงานตามแบบ มคอ. 3/4 และ มคอ. 5/6 สำหรับหมู่เรียนที่ขอปิด

แนวทางการปิด หรือ ลบ หมู่เรียนที่เปิดสอน

สำนักบริหารการศึกษา กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน) และกองบริหารวิชาการและนิสิต (ศรีราชา และสกลนคร) จะปิดหมู่เรียนตามที่คณะต้นสังกัดรายวิชาขอปิดมา แต่จะไม่ดำเนินการลบหมู่เรียนออกจากระบบ เนื่องจากจะต้องเก็บประวัติการขอเปิดหมู่เรียนเอาไว้เพื่อพิจารณากรณีการปิดรายวิชาที่ไม่มีการเปิดหมู่การเรียนการสอนในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักบริหารการศึกษา กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน) และกองบริหารวิชาการและนิสิต (ศรีราชา และสกลนคร) จะดำเนินการลบหมู่เรียนออกเฉพาะกรณีเปิดหมู่เรียนผิดพลาดให้เท่านั้น

หากมีหมู่เรียนยังปรากฏอยู่ในตารางเรียน ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษาจะยังคงแสดงหมู่เรียนที่ถูกปิดไปแล้วด้วย เนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

มคอ. 3/4

เนื่องจากแบบรายงาน มคอ. 3/4 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และการดำเนินงานขอปิดหมู่เรียนเกิดขึ้นหลังจากเปิดภาคการศึกษา ดังนั้นภาระงานการเปิดหมู่เรียนจึงถือว่ามีความประสงค์ที่จะเปิดการเรียนการสอนแล้ว จึงต้องเก็บรายงาน มคอ. 3/4 เอาไว้

มคอ. 5/6

เนื่องจากภาระงานการรายงานแบบ มคอ. 5/6 นั้น เชื่อมโยงมาจากการเสนอรายงาน มคอ. 3/4 ดังนั้น จึงทำให้เอกสาร มคอ. 5/6 ยังคงปรากฏอยู่ในระบบ ดังนั้นจึงมีแนวทางปฏิบัติกรณีการดำเนินการจัดทำ มคอ. 5/6 สำหรับหมู่เรียนที่ปิด ดังต่อไปนี้

กรณีหมู่เรียนที่รวมจัดทำ มคอ. 3/4 ทุกหมู่เรียนนั้นถูกขอปิดทั้งหมด

ในกรณีนี้ จะไม่มีข้อมูลใด ๆ ให้รายงาน มคอ. 5/6 ดังนั้นให้ระบุข้อมูลลงใน มคอ. 5/6 ดังต่อไปนี้

  • ในหมวดที่ 2 ให้กรอกจำนวนชั่วโมงที่สอนจริง เป็น 0.00 ทุกช่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ปิดหมู่เรียน (ถ้าไม่มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่แรก ให้ใส่ 0.00 ทุกช่อง)
  • ช่อง เหตุผลที่จำนวนชั่วโมงการสอนต่างกัน ให้ระบุว่า “ปิดหมู่เรียน เนื่องจาก (เหตุผลเช่น จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 คน, ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน, ปิดหมู่เรียนเพื่อถ่ายโอนนิสิตไปยังหมู่เรียนอื่น, ไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน ฯลฯ)”
  • ในหมวดอื่น ๆ ให้รายงานในลักษณะ “ไม่มี/ไม่เปลี่ยนแปลง”

กรณีหมู่เรียนที่รวมจัดทำใน มคอ. 3/4 ปิดหมู่เรียนไปแค่เพียงบางหมู่

กรณีหมู่เรียนที่รวมจัดทำใน มคอ. 3/4 ปิดหมู่เรียนไปแค่เพียงบางหมู่ แล้วยังเหลือหมู่เรียนอื่น ๆ ที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดภาคการศึกษา สำหรับกรณีนี้

  • ให้ใส่ในหมวดที่ 3 ช่อง ปัจจัยที่คะแนนผิดปกติว่า “ไม่มีคะแนนของหมู่เรียนหมู่ที่ xxx เนื่องจากปิดหมู่เรียนที่ xxx ด้วยเหตุผล (เหตุผลเช่น จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 คน, ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน, ปิดหมู่เรียนเพื่อถ่ายโอนนิสิตไปยังหมู่เรียนอื่น, ไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน ฯลฯ)”
  • ในหัวข้อหมวดอื่น ๆ ที่เหลือ ให้รายงานไปตามปกติ โดยที่ไม่ต้องสนใจหมู่เรียนที่ปิด