การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์

การจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ สำหรับผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

กำหนดการเตรียมความพร้อมและข้อตกลงร่วมกันก่อนการสอบกลางภาค

 1. ผู้ที่ต้องการเข้าสอบกลางภาคจะต้องเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์ เป็นจำนวน 2 วัน ได้แก่วันอังคารที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 16:30 – 18:30 น. (จำเป็นต้องเข้าร่วมทั้งสองวัน ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบแบบออนไลน์ในรุ่นที่ 15 รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าสอบกลางภาค ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามวันและเวลาสอบเดิมของแต่ละรายวิชา
 3. ผู้ลงทะเบียนเรียนในรุ่นที่ 15 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่ไม่ประสงค์เข้าสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ ทางโครงการจะตัดโอนสิทธิ์การเข้าสอบไปให้ในรุ่นที่ 15 รอบที่ 3 โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียนพร้อมสอบในหลายวิชาสามารถเลือกสอบเป็นบางวิชาในครั้งนี้ และในส่วนของวิชาที่ยังไม่ได้สอบ สามารถเลื่อนไปสอบในรอบ 15/3 ได้
 4. เมื่อท่านใช้สิทธิสอบกลางภาคครั้งนี้แล้ว จะต้องสอบปลายภาคในรอบนี้เท่านั้น จะไม่สามารถขอไปสอบปลายภาคในรอบอื่น ๆ ได้
 5. หากท่านได้ลงทะเบียนขอสอบไปแล้ว หรือ ได้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมไปแล้วในวันที่ 9 และ 11 มิ.ย. แต่ไม่ประสงค์เข้าสอบในวันจริง ท่านไม่ต้องแจ้งยกเลิกใด ๆ เพียงแต่ท่านจะต้องไม่ Login เข้าไปในระบบสอบออนไลน์ในวันสอบจริง และท่านสามารถไปใช้สิทธิสอบในรอบ 15/3 แทนได้
 6. ผู้เข้าสอบจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก็บและใช้ข้อมูลอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ภาพถ่ายก่อนสอบและขณะสอบจนกว่าจะสิ้นสุดการสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรมเท่านั้น
 7. ผู้เข้าสอบจะต้องยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายตนเอง และภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชน (จะมีตัวอย่างให้ดูในแบบฟอร์มการยืนยันเข้าสอบ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ผู้เข้าสอบในรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสอบ ดังต่อไปนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องด้านหน้าภายในตัว กรณีไม่มีกล้องด้านหน้าภายในตัวจะต้องมีกล้องเว็บแคม (WebCam) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ iPad ที่ติดตั้ง iPad OS เวอร์ชัน 13 ขึ้นไป
 2. โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (จะเป็น WIFI ของที่บ้านหรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ก็ได้)

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Microsoft Edge (Chromium-based) กรณีใช้ iPad ให้ใช้ Safari เท่านั้น เข้าเว็บไซต์ระบบการสอบ KU LAM ที่ https://exam.kaset.online (ไม่ต้องเข้า Cisco WebEx Meetings ในเครื่องนี้)
 2. บนโทรศัพท์มือถือให้ติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx Meetings เพื่อเข้าห้องควบคุมการสอบแบบออนไลน์

การจัดวางตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพ

 1. ระบบจะบันทึกภาพจากกล้อง 2 กล้องคือ กล้องจากเว็บแคมที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์/iPad และ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ
 2. กล้องด้านหน้าเครื่อง จัดให้เห็นหน้าตนเองอย่างชัดเจน โดนขอบจอบนให้เห็นปลายศีรษะ ส่วนที่เหลือให้เห็นด้านล่าง (ให้สังเกตที่รูปที่ขึ้นระหว่างการทำข้อสอบ)
 3. กล้องด้านข้าง ให้จัดวางไว้ด้านหลังของผู้เข้าสอบเยี้อง 45 องศาทั้งในแนวนอนและแนวตั้งเยื้องไปเหนือศีรษะด้านข้างให้เห็นหน้าจอ และด้านข้างของผู้สอบว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ (ดังแสดงในภาพตัวอย่าง)
 4. ห้องสอบที่ใช้ในการสอบออนไลน์ ควรเป็นห้องสอบที่ไม่มีผู้อื่นเดินผ่าน หรือพลุกพล่าน อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งของห้อง เพราะหากทำให้ระบบสอบจับภาพโดยอัตโนมัติและแจ้งว่ามีใบหน้าอื่น ๆ แปลกปลอมในการสอบ ท่านอาจจะถูกพิจารณากรณีมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบได้
 5. ให้หลีกเลี่ยงการวางภาพถ่ายและรูปถ่ายต่าง ๆ ไว้ในบริเวณที่กล้องจับภาพ เนื่องจากอาจจะทำให้ระบบสอบจะจับภาพโดยอัตโนมัติและแจ้งว่ามีใบหน้าอื่น ๆ แปลกปลอมในการสอบ และแจ้งว่าผู้เข้าสอบอาจมีพฤติกรรมส่อทุจริตในการสอบได้

รูปตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งกล้องเพื่อการคุมสอบแบบออนไลน์

ภาพที่ได้จากขณะสอบจากกล้องหน้า หากไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะบันทึกและแจ้งให้ผู้คุมสอบพิจารณา
ภาพจากล้องหน้า หากมีภาพหน้าบุคคลปรากฎมากกว่า 1 ระบบจะแจ้งและบันทึกให้ผู้คุมสอบพิจารณา

การแต่งกายและการเตรียมสิ่งแวดล้อมในห้องสอบ

 1. การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อคอปกให้รัดกุม นอกจากด้านข้างแล้วท่านจะถูกถ่ายภาพจากกล้องด้านหน้าด้วย ดังนั้นการก้มหน้าลงเพื่อเขียนจะต้องอยู่ในชุดที่รัดกุมเรียบร้อย ทรงผมจะต้องไม่มีส่วนที่ปิดบังใบหน้า ผู้ที่มีผมยาวปิดจนหน้าผากส่วนใหญ่หรือปิดคิ้ว ต้องรวบผมและเปิดหน้าให้เรียบร้อย
 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมไว้บนโต้ะเพื่อแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบเห็นผ่านทางกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านข้างได้เมื่อถูกร้องขอ
 3. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังหรือเครื่องช่วยฟังใด ๆ ในระหว่างการสอบ
 4. คณะกรรมการคุมสอบจะเป็นผู้เปิดและปิดไมโครโฟนให้ท่าน กรรมการจะสุ่มเปิดไมคโครโฟนเพื่อฟังเสียงจากสถานที่ที่เข้าสอบของท่านเป็นระยะ ๆ

ขั้นตอนในการเข้าสอบ

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ระเบียบการเข้าสอบออนไลน์

 1. ผู้เข้าสอบแบบออนไลน์และผู้ปกครองของผู้เข้าสอบ (กรณีผู้เข้าสอบอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องยอมรับและยินยอมการให้โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเก็บภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรมเท่านั้น
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องของทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบ และอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ Cisco WebEx ที่วางไว้ด้านหลังผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดกล้อง หรือไม่ปรากฏตัวบนระบบ KU LAM หรือบนห้องประชุม Cisco WebEx จะถือว่าขาดสอบ
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่เข้าระบบช้ากว่าเวลาสอบ 15 นาทีเข้าสอบ และให้ถือว่าขาดสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในระบบการสอบอย่างน้อยเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาสอบทั้งหมด กล่าวคือ 1 ชั่วโมง สำหรับการสอบที่มีระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการสอบที่มีระยะเวลา 3 ชั่วโมง หากทำข้อสอบเสร็จและทำการส่งข้อสอบแล้ว ให้นั่งรออยู่ในอาการสำรวมจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะประกาศว่า ออกจากห้องสอบได้
 5. ผู้ที่ขาดสอบ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช
 6. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงต้องไม่เข้าสอบแทนกัน ให้ความช่วยเหลือ หรือรับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบเอง หรือผู้ไม่ได้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่อทุจริต หรือทุจริตการสอบนั้น จะมีบทลงโทษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. ประกาศผลการเรียนของรายวิชาที่ส่อทุจริต หรือทุจริตการสอบ ให้ได้ผลการเรียน F
  2. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแบบเรียนพร้อมเข้าสอบในรอบถัด ๆ ไปของรุ่นเดียวกัน และทุกรอบในรุ่นถัดไปอีก 1 รุ่น
  3. ตัดสิทธิ์การได้รับโควตาการศึกษาพิเศษของโครงการตลอดไป
  4. รายงานกรณีทุจริตดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบ
  5. กรณีที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรายงานเหตุการณ์การทุจริตดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้ทุจริตการสอบให้ได้รับทราบด้วย
 7. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจ พักการสอบ ระงับการสอบ หรือให้เข้าสอบใหม่ หากโครงการฯ มีข้อสงสัยว่าผู้สอบนั้นมีการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด