การทำเรื่องขอผ่อนผัน ภาคฤดูร้อน 2563

นิสิตเขียนคำร้องขอผ่อนผัน นิสิตลงนามคนเดียวได้เลยค่ะ (ไม่ต้อง ให้ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และคณบดีลงนามค่ะ)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ ค่ะ ถ้าเอกสารลงนามแล้ว
ถ่ายรูป/สแกนส่งที่ registrar@ku.ac.th ค่ะ