ช่องทางที่อาจารย์ผู้สอนจะประกาศให้นิสิตทราบถึงวิธีการสอนและการสอบออนไลน์ ในระบบ KU-ISEA

ให้อาจารย์ผู้สอนเข้าไปกำหนดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ บนระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์เข้าระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา https://isea.ku.ac.th
 2. เข้ากลุ่มเมนู 500 การลงทะเบียนเรียน ENR -> กลุ่มเมนู 580 รายงาน (Report) -> กลุ่มเมนู 599 ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
 3. กรอกรหัสวิชาที่ต้องการประกาศข้อมูล
 4. เลือกปุ่มรูปดาวหน้ารายชื่อการลงทะเบียนเรียนนิสิต
รายละเอียดหน้าจอ 599 และปุ่มลงประกาศข้อมูล
 1. เมื่อเลือกหมู่เรียนที่จะประกาศข้อมูลแล้ว จะพบกับกล่องป็อปอัปให้กรอกข้อความดังรูปด้านล่าง มีข้อมูลอยู่ 3 ส่วนให้กรอก ดังนี้
  • รายละเอียด ให้ระบุวิธีการเรียนการสอน และการสอบ ผู้สอนอาจใส่ลิงก์ในการเชิญนิสิตเข้าห้องเรียนไว้ด้วยก็ได้ หรือ แจ้งนิสิตว่าอาจารย์จะดึงเข้าหมู่เรียนเองในภายหลัง
  • ส่วนวิธีการสอบ ข้อมูลส่วนนี้นิสิตไม่เห็น แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของวิทยาเขตจะเห็น เพื่อใช้ในการอนุญาตว่าจะให้นิสิตข้ามสถาบัน ข้ามวิทยาเขต ลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่
  • ส่วนคัดลอกไปยังหมู่เรียนอื่น ๆ หมายความว่า ให้ทำการบันทึกข้อมูลลงในหมู่เรียนอื่น ๆ ด้วยพร้อมกันในครั้งเดียว
รายละเอียดหน้าจอข้อมูลที่จะประกาศให้นิสิตได้รับทราบ
 1. เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา/หมู่เรียนดังกล่าวสำเร็จ นิสิตจะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนประกาศได้ในเมนู 958 รายงานตารางเรียนของนิสิต
แสดงตัวอย่างข้อมูลที่นิสิตจะเห็นเมื่อเข้าไปที่เมนู 958 รายงานตารางเรียนของนิสิต

วิดีโอประกอบ